Sadová 647, Senica   I   0918 662 526   I   info@trien.sk

Zásady ochrany osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Ochrana údajov v prehľade

Všeobecné upozornenia

Uvedené upozornenia vám poskytnú prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi po navštívení nášho webu. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých je možné vás osobne identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa nachádza pod týmto textom.

Získavanie údajov na našom webe
Kto zodpovedá za získavanie údajov?

Údaje spracúva prevádzkovateľ webu.

Ako sú získavané údaje?

Napríklad tak, že nám ich oznámite zadaním do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje zapíše náš informačný systém automaticky pri návšteve internetovej stránky. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas otvorenia stránky). Tieto údaje sa zapisujú automaticky pri príchode na web.

Na čo využívame vaše údaje?

Časť údajov sa získava na zabezpečenie bezchybnej funkčnosti internetovej stránky. Iné údaje môžu byť použité na analýzu správania používateľov.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Disponujete právom na bezplatné získanie informácií o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Ďalej máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V súvislosti s otázkami o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy, ktorá je uvedená v tiráži. Okrem toho máte právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozornom úrade.

Analytické mechanizmy a nástroje iných poskytovateľov

Pri návšteve našej internetovej stránky môže byť vaša činnosť na internete štatisticky vyhodnocovaná. To sa vykonáva predovšetkým pomocou súborov cookie a tzv. analytických programov. Analýza vášho správania na internete je spravidla anonymná. Činnosť na internete nie je možné spätne sledovať až po vás. Proti tejto analýze môžete podať námietku alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v ďalej uvedenom vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete podať námietku. O možnostiach podania námietky budete informovaní v tomto vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

2. Všeobecné upozornenia a informačná povinnosť

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Ako prevádzkovateľ týchto stránok berieme ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a tak, aby sme rešpektovali zákonné predpisy, ako aj vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Keď používate túto internetovú stránku, získavajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých je možné vás osobne identifikovať. Nasledujúce vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov objasňuje, ktoré údaje sa získavajú a na čo sa používajú. Taktiež vysvetľuje, ako a na aký účel sa to vykonáva.

Taktiež by sme vás chceli upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii cez elektronickú poštu) môže mať bezpečnostné medzery. Stopercentná ochrana údajov pred prístupom tretej strany nie je možná.

Upozornenie na miesto poverené ochranou osobných údajov

Miesto zodpovedné za spracúvanie údajov na tejto internetovej stránke je:

3N s.r.o.
Sadová 647
905 01 Senica
IČO: 54302986
IČ DPH: SK2121629356

Telefón: +421 918 662 526

E-mail: info@trien.sk

Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie súhlasu so spracúvaním údajov

Mnohé činnosti pri spracúvaní údajov sú možné iba s vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám poslať jednoduché oznámenie pomocou e-mailu. Zákonnosť spracúvania údajov do poslania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Šifrovanie SSL, TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL, prípadne TLS, a to hlavne z bezpečnostných dôvodov a na ochranu pri prenose dôverného obsahu. Ide napr. o objednávky či dopyty, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránok. Šifrované spojenie spoznáte tak, že riadok s adresou v prehliadači sa zmení z „http://“ na „https://“ a v riadku prehliadača sa objaví symbol zámku.

Keď je aktívne šifrovanie SSL alebo TLS, tretie strany nemajú prístup k údajom, ktoré nám posielate.

Informovanie, blokovanie, vymazanie

Platné zákonné ustanovenia vám zaručujú právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode, príjemcoch, či o účele spracúvania vašich údajov. Taktiež máte právo na ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. V súvislosti s otázkami na túto tému sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

3. Vaše práva

 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu

Ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

4. Získavanie údajov na našej internetovej stránke

Súbory cookie

Internetové stránky zvyknú používať tzv. súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a prehliadači. Súbory cookie nespôsobia žiadnu škodu a neobsahujú vírusy. Slúžia na vylepšenie a zefektívnenie našej ponuky, ako aj na zvýšenie jej bezpečnosti.

Väčšina súborov tohto typu, ktoré používame, sú tzv. dočasné súbory cookie (session-cookies). Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení až dovtedy, kým ich nevymažete – umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri opätovnej návšteve stránky.

Kedykoľvek si môžete nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie. Budú povolené individuálne alebo tak, že ich preberanie bude pre určité prípady všeobecne vylúčené. Môžete tiež aktivovať automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. V prípade deaktivácie súborov cookie môže byť funkčnosť tejto internetovej stránky obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné pri elektronickej komunikácii alebo poskytovaní určitých, vami požadovaných služieb, sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Iné súbory cookie (napr. tie na účely analýzy vašej činnosti na internete) sú v tomto vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov riešené samostatne.

Logovacie súbory

Poskytovateľ stránok získava a automaticky ukladá informácie v tzv. logovacích súboroch, ktoré nám váš prehliadač posiela automaticky. Patria medzi ne:

 • Typ prehliadača a jeho verzia
 • Používaný operačný systém
 • Referenčná URL adresa
 • Názov hostu počítača, z ktorého sa vstupuje na stránku
 • Čas žiadosti servera
 • IP adresa

Nevykonáva sa žiadne spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov.

Základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písmeno b zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Po odoslaní žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára budú vaše údaje s uloženými kontaktnými údajmi uložené u nás na účely spracúvania žiadosti a pre prípad nasledujúcich otázok. Tieto údaje neposkytneme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracúvanie údajov, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písmeno a zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám to oznámiť e-mailom. Zákonnosť spracúvania údajov do poslania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Údaje zadané do kontaktného formulára u nás zostávajú uložené dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo nezanikne účel ich uloženia (napr. po vybavení vašej žiadosti). Nutné zákonné ustanovenia – predovšetkým archivačné lehoty – zostávajú nedotknuté.

5. Sociálne médiá

Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook (tlačidlo „páči sa mi to“ a „zdieľať“)

V našich stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Identifikujete ich na základe loga alebo tlačidla „páči sa mi to“ na našej stránke. Tu nájdete prehľad zásuvných modulov sociálnej siete Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pri návšteve nášho webu sa pomocou zásuvného modulu vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostane informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili našu stránku. Keď kliknete na tlačidlo „páči sa mi to“ počas toho, ako ste prihlásení vo vašom profile v sociálnej sieti Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok s vaším profilom. Facebook tak môže priradiť návštevu našich stránok k vášmu profilu. Upozorňujeme, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov či o ich používaní zo strany spoločnosti Facebook. Ďalšie informácie na túto tému nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook tu: https://sk-sk.facebook.com/policies

Ak si neželáte, aby sociálna sieť Facebook priradila návštevu našich stránok k vášmu profilu, musíte sa z neho odhlásiť.

6. Nástroje na analýzu a reklama

Google Analytics

Tento web využíva funkcie služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa tzv. súbory cookie. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie získané na základe súborov cookie sú spravidla prenášané a ukladané na server firmy Google v USA, kde budú uložené po dobu 26 mesiacov.

Súbory cookie Google Analytics sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytovateľ internetových stránok má oprávnený záujem o analýzu správania používateľov na účely optimalizácie stránok, ako aj svojej reklamy.

Anonymizácia IP

Na tomto webe sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Google tak vašu IP adresu skráti pred poslaním do USA vo všetkých členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Kompletná IP adresa sa prenáša na server Google v USA, kde sa skráti iba vo výnimočných prípadoch. V poverení poskytovateľa tohto webu používa Google tieto informácie na to, aby vyhodnotil vaše správanie, ako aj na vypracovanie správ o aktivitách na internete a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetovej stránky a internetu. IP adresa, ktorá je v rámci Google Analytics prenášaná z vášho prehliadača, nie je prepojená s inými údajmi Google.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu súborov cookie je možné zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Navyše môžete zabrániť získavaniu údajov, ktoré sú vytvárané prostredníctvom súborov cookie a informácií o využívaní internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) firmou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google tak, že stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý sa nachádza v nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Podanie námietky proti získavaniu údajov

Získaniu vašich údajov zo strany Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz: Deaktivovať Google Analytics. Nastaví sa súbor cookie opt-out, ktorý zabráni získaniu údajov pri vašej budúcej návšteve.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov v Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov od Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Google Analytics a demografická charakteristika 

Tento web využíva funkciu „demografická charakteristika“ od Google Analytics. Vďaka tomu je možné vypracovať správy obsahujúce informácie o veku, pohlaví či záujmoch návštevníkov stránky. Údaje pochádzajú z reklamy Google orientovanej na záujemcov a tiež z údajov o návšteve od iných poskytovateľov. Tieto údaje nemožno priradiť k určitej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou nastavení reklamy vo vašom účte Google alebo všeobecne zakázať získavanie vašich údajov zo strany Google Analytics podľa bodu „Podanie námietky proti získavaniu údajov“.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Používanie cookies

Nasledujúce zásady obsahujú informácie o tom, ako webstránka brandovo.sk používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“, resp. „cookie“).

Používanie cookies

Webstránka brandovo.sk používa cookies najmä pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov a pre anonymný zber štatistických dát o používaní webstránky. Cookies sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do priečinka pre súbory vášho prehliadača, pri vstupe na internetovú stránku, alebo počas používania internetovej stránky využívajúcej túto technológiu.

Ako to funguje

Pri ďalšej návšteve webstránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač, nemôžu nám umožniť prístup na Váš pevný disk ani nemôžu nijakým spôsobom umožniť ovládanie Vášho počítača.

Využitie cookies

Súbory cookies používame najmä na nasledovné účely:

 • umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií.
 • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod. Tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok.
 • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je stránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod. Tieto informácie slúžia najmä na zlepšenie užívateľského komfortu a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok
 • uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach stránky uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok

Súhlas s používaním cookies

Používaním týchto webstránok udeľuje návštevník brandovo.sk súhlas s používaním cookies. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená. Inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.